Lịch Blog

Tài nguyên dạy học

Thời tiết

Các liên kết hữu ích

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  DE DAP AN HSG MON TIN 20112012 DAC LAC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Ngọc Phương Dung
  Ngày gửi: 10h:12' 15-03-2012
  Dung lượng: 56.4 KB
  Số lượt tải: 198
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TỈNH
  NĂM HỌC 2011-2012
  ĐẮK LẮK MÔN : TIN HỌC 12 - THPT
  Ngày thi 29/11/2011

  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM VÒNG 1

  I. Phần chương trình nguồn
  BÀI 1
  {$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R+,S+,T-,V+,X+}
  {$M 16384,0,655360}
  const max =250;
  fi =`BAI1.INP`;
  fo =`BAI1.OUT`;

  var l :array[1..max+1,1..max+1]of byte;
  a,b,c :string;

  procedure docf;
  var f :text;
  begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,a);readln(f,b);
  close(f);
  end;

  function maxso(x,y,z:byte):byte;
  begin
  if x if x end;

  procedure lam;
  var i,j,k,x,y,m :integer;
  ch :char;
  begin
  fillchar(l,sizeof(l),0);
  for i:=length(a) downto 1 do
  for j:=length(b) downto 1 do
  l[i,j]:=maxso(l[i+1,j],l[i,j+1],l[i+1,j+1]+ord(a[i]=b[j]));

  m:=0;c:=`0`;
  for ch:=`9`downto `1` do
  begin
  i:=pos(ch,a);j:=pos(ch,b);
  if (i>0)and(j>0)and(l[i,j]>m) then begin c:=ch;m:=l[i,j];end;
  end;
  i:=pos(c,a)+1;j:=pos(c,b)+1;
  for k:=m-1 downto 1 do
  for ch:=`9`downto `0` do
  begin
  x:=i;y:=j;
  while (x<=length(a))and(a[x]<>ch) do inc(x);
  while (y<=length(b))and(b[y]<>ch) do inc(y);
  if l[x,y]=k then
  begin
  c:=c+ch;i:=x+1;j:=y+1;
  break;
  end;
  end;
  end;

  procedure ghif;
  var f :text;
  begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  write(f,c);
  close(f);
  end;

  BEGIN
  docf;
  lam;
  ghif;
  END.

  BÀI 2

  Program Chia_luoi ;
  Uses Crt ;
  Const Fi = `BAI2.INP`;
  Fo = `BAI2.OUT`;
  Var A : Array[1..20,1..20]Of Integer ;
  B : Array[1..20,1..20]Of 0..1 ;
  Px,Py: Array[1..4] Of ShortInt ;
  M,N,S,S1,S2 : LongInt ;
  F : Text ;
  Procedure Read_Input ;
  Var i,j :Integer;
  Begin
  Clrscr ; S:= 0 ;
  Assign(F,Fi) ;Reset(F) ;
  Readln(F,M,N);
  For i:=1 to M do
  Begin
  For j:=1 to N do
  Begin
  Read(F,A[i,j]);
  S:=S+A[i,j];
  End;
  Readln(F);
  End;
  Close(F);
  End;

  Procedure Innit ;
  Begin
  S1 := S div 2;
  Px[1]:= 0 ;Px[2]:= 0 ;Px[3]:=1 ;Px[4]:=-1 ;
  Py[1]:= 1 ;Py[2]:=-1 ;Py[3]:=0 ;Py[4]:= 0 ;
  End ;

  Procedure Write_Output ;
  Var i,j :Integer;
  Begin
  Assign(F,Fo); ReWrite(F);
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓